Вівторок, 07 квітня, 2020

Юрій Миколайович Сеньковський

 

ЗІ СЛАВНОГО РОДУ

 

Ю.М. СеньковськийЮрій Ми­колайович Сеньковський - видатний український вчений - геолог, член - кореспондент Національної ака­демії наук України, профе­сор, доктор геолого-міне- ралогічних наук, лауреат премії ім. акад. В.І. Вернадського НАН України, член Наукового товариства ім. Шевченка, член Регіональ­ного об'єднання дослідни­ків Гуцульщини, на­родився 1931 р. у Львові у сім'ї інженера фотограметриста, патріарха української класичної етнографо - географічної фотографіки, ви­датного мистця і художника, родового шляхтича Ми­коли Івановича Сеньковського, із Пирятина, що на Полтавщині. Мати - Поліщук Євгенія Петрівна вчите­лювала в гуцульських селах.

Дитинство та шкільні роки провів Ю. Сеньковсь­кий у місті Косів і Коломиї Івано-Франківської області. Середню освіту здобув, навчаючись у Коломийській гімназії (середня школа № 1) та у музичних навчаль­них закладах Коломиї і Львова. Під час навчання в школі та Інституті, протягом 1947—1950 рр., працював у геологічних партіях об'єднань "Укргаз" і "Укрнафто- газрозвідка", що проводили геологічне картографуван­ня території Карпат. У 1950 р. він вступив на навчання до Львівського політехнічного інституту на геолого­розвідувальний факультет, який закінчив у 1955 р., от­римавши спеціальність гірничого інженера-геолога. Далі - праця у Львівському політехнічному інституті, на кафедрі мінералогії, якою керував відомий вчений геолого-петрограф академік АН України Л.Г. Ткачук. У 1959 р. Ю. Сеньковського переводять до Інституту геології корисних копалин (з 1963 р. - Інститут геоло­гії і геохімії горючих копалин) АН УРСР, де в різні ро­ки він обіймає посади старшого інженера, молодшого та старшого наукового співробітника, вченого секрета­ря Інституту, а з 1980 р. і до сьогодні очолює відділ седиментології провінцій горючих копалин.

 

У березні 1962 р. у Львівському державному уні­верситеті Ю.М. Сеньковський захистив кандидатську дисертацію "Літологія верхньокрейдових відкладів Се­реднього Придністров'я". У 1975 р. в Інституті геохі­мії, мінералогії та рудоутворення АН УРСР Ю.М. Сень­ковський захищає докторську дисертацію "Літологія силіцитів мезокайнозою південного заходу Східноєв­ропейської платформи". Дослідженнями автора охоп­лено чималу територію Центральної Європи (Польща, Литва, Латвія, Україна, Білорусія, Румунія, Чорно­морський басейн, Захід Росії"). Фундаментальні теоретичні та експериментальні роботи Ю. Сеньковського заклали наукові підвалини розвитку в Україні нового наукового напрямку "Геологічна палеоокеанографія давніх континентальних окраїн, їх корисні копалини", що є пріоритетним для вітчизняної науки.

Фундаментальні геологічні розробки Ю. Сень­ковського стали підставою для пошуків та освоєння покладів цілого ряду корисних копалин на території України і суміжних її регіонів. Обгрунтована ним кон­цепція про широкий розвиток палеошельфових епіпелагіальних нашарувань під насувом Карпат стала на­уковою основою для розробки важливої народногос­подарської проблеми " Піднасув Карпат і його нафто­газоносність ".

Уважно спостерігаючи вже протягом багатьох років за науковими досягненнями Ю. Сеньковського, масштабом охоплення і опрацювання ним найважливіших наукових проб­лем, слід відзначити його постать як великого вченого - літолога, і великого мінералога. Його видатні піонерські дослідження в галузі палеоокеанології давніх морських басейнів океану Тетіс, зокрема Подоло - Карпатського ме- зопелагічного, Східноєвропейського епіпелагічного сегментів, процесів біоген­ної та теригенної седиментації, аутигенного мінералогенезу, літогенезу та осадового рудоутворення, збагатили гео­логічну науку. Ці наукові дані спри­яли пізнанню умов формування та закономірностей розміщення таких важ­ливих для народного господарства ко­рисних копалин як нафта, газ, самород­на сірка, фосфатна,карбонатна, опал-кристобалітова, кварц-халцедонова сировина.

Глибока ерудиція вченого дає змогу йому у різні часи плідно працю­вати керівником української частини багатьох проектів Міжнародної прог­рами геологічної кореляції (ЮНЕСКО), Міжнародного союзу геологічних на­ук, бути членом і національним пред­ставником Седиментологічної комісії Карпато-Балканської геологічної асо­ціації, членом Експертної малої ради Вищої атестаційної комісії при Кабі­неті Міністрів України, членом бага­тьох оргкомітетів з проведення наукових конференцій, нарад та симпозіумів.

Ю. Сеньковський не тільки відо­мий вчений зі світовим іменем, але й активний громадський діяч. Він є од­ним із засновників громадської науко­вої організації " Регіональне об'єднан­ня дослідників Гуцульщини " у 1993 році, очолює відділення природ­ничих наук і бере активну участь в її діяльності, виступає на наукових кон­ференціях та семінарах, є членом ре­дакційної колегії та автором статей збірника Праць " Краєзнавство " Косівського осередку Наукового това­риства ім. Шевченка " Гуцульщина ".

Юрій Миколайович широко популяризує твор­чий здобуток свого батька, неповторного фотолітописця Гуцульщини. Зокрема, Юрій Сеньковський не­щодавно опрацював і перевидав унікальну роботу Миколи Сеньковського, відому під назвою " Східні Карпати - Чорногора ". Вона була надрукована типографським способом у 1931 р. (Косів, Коломия) бага­тотисячним тиражем і не має аналогів серед фотомет­ричних описів решти регіону Карпат.

 

Косівщина - Гордість Косівщини